O projektu

Projekt MITSKI PARK – Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora financira se u okviru programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska.

  • Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje – Kozina
  • Početak provedbe projekta: 01. 09. 2018.
  • Trajanje projekta: 30 mjeseci
  • Vrijednost projekta: 745 050,00 EUR (633.292,00 EUR ERDF)
  • Vodeći partner: Općina Hrpelje-Kozina
  • Projektni partneri: Općina Mošćenička Draga (HR), Sveučilište u Rijeci – Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (HR), Univerza na Primorskem/Universita’ del Litorale – Fakulteta za humanistične študije (SI), Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga (HR), Arhej d.o.o. (SI), INKUBATOR d.o.o. (SI)

Projektom se želi stvoriti destinacija Mitski park čije se glavne atrakcije nalaze na hrvatskoj strani (Općina Mošćenička Draga: područje Trebišća) i slovenskoj strani (Općina Hrpelje – Kozina: područje Rodika). Ideja projekta je temeljem proučavanja slavenske i pretslavenske baštine pronaći poveznice koje spajaju dvije lokacije i turistički valorizirati tu baštinu mitskog krajolika. U tu svrhu se uređuju centri za posjetitelje na oba područja, unaprijeđuju se i kamenim putokazima označavaju „mitske“ staze, te se stvaraju dodatni inovativni sadržaji za privlačenje posjetitelja tijekom cijele godine.

 

Nova prekogranična turistička destinacija Mitski park  je promovirana na turističkom tržištu putem turističkih paket-aranžmana namijenjenih posebnim ciljnim skupinama. Osim animacijskog programa na licu mjesta i aplikacije za vođenje po Parku, za posjetitelje se osmišljavaju i inovativni suveniri.

Kako bi se osigurala održivost projekta, o Mitskom parku i njegovoj ponudi će biti educirani lokalni stanovnici, poduzeća, turistički i agencijski djelatnici, te posebni vodiči, na oba prekogranična područja